Vind uw voorspelling

Geolocatie beschikbaar! U heeft geweigerd het verzoek om uw locatie te krijgen. Locatie-informatie is niet beschikbaar. Het verzoek om locatie van de gebruiker krijgen een time-out. Er is een onbekende fout opgetreden bij het aanvragen van de locatie.

Als uw browser geolocatie pers ondersteunt de submit link. Zo niet, vul dan uw stad , provincie of postcode , gevolgd door een komma dan uw landcode (geen spaties) bijvoorbeeld. Londen, Verenigd Koninkrijk. Druk op te leggen aan uw weerbericht te krijgen.Annuleer    Versturen

Voorwaarden voor het gebruik van onze website

Op deze pagina (plus de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) wordt uitgelegd wat de voorwaarden zijn voor uw gebruik van onze website www.zipfiresbe.com (hierna te noemen: onze “site”), ofwel als gast of als geregistreerd gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u onze site begint te gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u belooft dat u ze zult naleven. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, wordt u verzocht onze site niet te gebruiken.

Informatie over ons

Wij, Standard Brands (Trading) Ireland Limited, beheren de site. Wij zijn een naamloze vennootschap, in het het Verenigd Koninkrijk geregistreerd onder ondernemingsnummer 04151375, en onze maatschappelijke zetel bevindt zich te Main Street, Castlebellingham, Co. Louth, A91 XT59, Ireland. Ons btw-registratienummer is GB 776463685.

Toegang tot onze site

De toegang die u tot onze site krijgt is tijdelijk en wij behouden het recht voor, de dienst die wij op onze site verlenen zonder kennisgeving in te trekken of aan te passen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk indien onze site niet beschikbaar is, ongeacht de reden, het tijdstip en de tijdsduur van het niet-beschikbaar zijn. Van tijd tot tijd kunnen wij de toegang tot onze site of sommige delen daarvan beperken tot gebruikers die bij ons zijn geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of ander stuk informatie kiest of ontvangt in het kader van onze beveiligingsprocedures, moet u die informatie als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekendmaken. Wij behouden het recht voor, een identificatiecode die of wachtwoord dat u hebt gekozen of door ons aan u is toegekend, uit te schakelen als u naar onze mening hebt nagelaten een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle maatregelen die nodig zijn voor uw toegang tot onze site. Ook bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat iedereen die via uw internetverbinding toegang tot onze site krijgt, deze voorwaarden kent en naleeft. 

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op alle materialen die erop worden gepubliceerd. Deze werken worden beschermd door wetten en verdragen inzake auteursrecht in de gehele wereld. Alle dergelijke rechten worden voorbehouden.

Van iedere pagina van onze site mag u één kopie afdrukken en u mag er fragmenten van downloaden voor uw persoonlijk gebruik en u mag anderen binnen uw organisatie wijzen op materiaal dat op onze site is gepost. U mag geen enkel deel van de materialen op onze site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor vergunning te verkrijgen van ons of onze licentiegevers.

U mag de papieren of digitale kopieën van alle materiaal dat u heeft afgedrukt of gedownload, op geen enkele wijze aanpassen en u mag geen illustraties, foto’s, beeld- of geluidsopnamen of andere beelden gebruiken los van de eventuele bijbehorende tekst. Onze status (en die van met name vermelde medewerkers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend.

Als u enig deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt op een wijze die een overtreding vormt van deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht op het gebruik van onze site met onmiddellijke ingang en moet u alle kopieën van het materiaal die u heeft gemaakt teruggeven of vernietigen.

Vertrouwen op geposte informatie

Commentaar en ander op onze site gepost materiaal is niet bedoeld als betrouwbaar advies. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid als gevolg van op dergelijk materiaal gesteld vertrouwen door eender welke bezoeker aan onze site of door eender welke persoon die van inhoud ervan op de hoogte gebracht kan zijn.

Onze site verandert regelmatig

Wij verwachten onze site regelmatig bij te werken en wij kunnen de inhoud te allen tijde veranderen. Als het nodig is, kunnen wij onze site tijdelijk of definitief buiten gebruik stellen. Materiaal op onze site kan verouderd zijn en wij zijn niet verplicht, dergelijk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Het materiaal dat op onze site wordt getoond, wordt verstrekt zonder dat wij de nauwkeurigheid ervan op enige wijze garanderen. Voor zover de wet dat toelaat, wijzen wij en derden die met ons verbonden zijn, hierbij uitdrukkelijk af:

(a) Alle waarborgen, garanties en voorwaarden die anders door de wet, het gewoonterecht of andere rechtsregels zouden kunnen worden geïmpliceerd.

(b) Alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of vervolgschade of direct of indirect verlies, door eender welke gebruiker geleden in verband met onze site of het gebruik, het onvermogen daartoe of de gevolgen van het gebruik van onze site, eventuele websites die eraan gekoppeld zijn of materialen die erop zijn gepost, waaronder:

  • verlies of derving van inkomsten;
  • verlies of derving van zaken;
  • verlies of derving van winst of contracten;
  • verlies of derving van verwachte besparingen;
  • gegevensverlies;
  • verlies of derving van goodwill;
  • verspilling van tijd van managers of kantoormedewerkers; en

(c) voortvloeiend uit onrechtmatige daden (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien te voorzien, mits deze bepaling geen vorderingen voorkomt wegens verlies of schade aan uw tastbare eigendommen of andere vorderingen wegens direct financieel verlies die niet worden uitgesloten in categorieën die hierboven worden uiteengezet.

(d) Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of letselschade als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor bedrog of onjuiste weergave van fundamentele feiten, noch op iedere andere aansprakelijkheid die onder het toepasselijk recht niet kan worden afgewezen of beperkt.

 

Informatie over u en uw bezoeken aan een site

Wij verwerken informatie over u overeenkomstig ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken, gaat u akkoord met die verwerking en garandeert u dat alle gegevens die u verstrekt correct zijn.

Virussen, hacken en andere misdrijven

U mag onze site niet misbruiken door bewust virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen, onbevoegde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site wordt opgeslagen of een met onze site verbonden server, computer of database. U mag onze site niet aanvallen via een (al dan niet distributed) denial-of-service aanval.

Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een misdrijf onder de Computer Misuse Act 1990. Iedere dergelijke wetsovertreding wordt door ons bij de relevante wetshandhavingsinstanties gemeld en wij zullen met die instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. Bij een dergelijke overtreding vervalt onmiddellijk uw recht om onze site te gebruiken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal waarmee uw computerapparatuur, -programma’s, gegevens of ander bedrijfsmateriaal geïnfecteerd raken als gevolg van uw gebruik van onze site of doordat u enig materiaal downloadt dat op onze site of een aan onze site gekoppelde website is gepost.

Koppelingen naar onze site

U mag koppelingen naar onze homepage maken, doch enkel op een wijze die eerlijk en wettig is en onze reputatie niet schaadt of misbruikt; u mag echter geen koppeling leggen op een wijze die de indruk wekt van een niet-bestaande verbondenheid, goedkeuring of steun door ons. U mag geen koppeling leggen van een website waarvan u niet de eigenaar bent.

Onze site mag niet op een andere site worden geframed, noch mag u een koppeling naar enig ander onderdeel van onze site leggen dan alleen de homepage. Wij behouden het recht voor, onze toestemming voor koppelingen zonder kennisgeving in te trekken.

Wanneer u enig gebruik van materiaal op onze site wenst te maken dat hierboven niet wordt vermeld, dient u uw verzoek te richten tot enquiries@standard-brands.com of per post tot Standard Brands (UK) Ltd, 4 Main Street, Castlebellingham, Co. Louth, A91 XT59, Ireland, of telefonisch tot +353 42 9372140.

Koppelingen vanaf onze site

Daar waar onze site koppelingen naar andere sites en bronnen bevat die door derden worden aangeboden, worden die koppelingen uitsluitend ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de content of inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden er geen verantwoordelijkheid voor, noch voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik ervan.

Jurisdictie en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken en hoven hebben hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid over alle vorderingen die uit een bezoek aan onze site voortvloeien of ermee in verband staan.

Op deze gebruiksvoorwaarden en ieder geschil dat of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of hun inhoud of opstelling (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) is het recht van Engeland van toepassing.

Afwijkingen

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te bekijken om te zien of er wijzigingen zijn aangebracht, want deze zijn bindend voor u. Bovendien kunnen sommige van de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden worden overstegen door bepalingen of mededelingen elders op onze site.

Uw zorgpunten

Wanneer u enig zorgpunt heeft over materiaal op onze site, kunt u ons contacteren op enquiries@standard-brands.com of per post op Standard Brands (UK) Ltd, 4 Main Street, Castlebellingham, Co. Louth, A91 XT59, Ireland, of telefonisch op +353 42 9372140.

AANMELDEN BIJ HET ZIP-NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, aanbiedingen en zip-wedstrijden!
Contact Us

Onze site gebruikt 5 cookies. Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij opslaan op uw computer als u daarmee akkoord gaat. Via deze cookies kunnen we u en andere gebruikers van onze website uit elkaar houden, zodat we u een aangename bezoekerservaring kunnen bieden en onze site kunnen verbeteren. Voor meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken, klik hier.

Close